2.1.11

Põhikiri

Zoege von Manteuffeli nimelise Sihtasutuse põhikiri

1 Sihtasutuse nimi, asukoht ja eesmärk
1.1 Sihtasutuse nimi on Zoege von Manteuffeli nimeline Sihtasutus (edaspidi SA).
1.2 Sihtasutuse asukohaks on Harmi küla, Kõue vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.3 Sihtasutuse eesmärgid on:
kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine
heategevuse eesmärgil sihtotstarbeliste vahendite kasutamise korraldamise
kaudu tingimuste loomine Harmi Põhikooli õpilaste edukaks arenguks
kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamisele
kaasaaitamine
keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamine kogukonnas
1.4 Sihtasutus võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi
saavutamiseks.
1.5 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.
2 Sihtasutusele vara üleandmise kord
2.1 Juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt Sihtasutusele annetatav raha kantakse Sihtasutuse
pangaarvele või antakse Sihtasutusele üle sularahas. Annetuse üleandmise päevaks loetakse
ülekande korral raha pangaarvele laekumise päeva või Sihtasutusele raha üleandmise päeva.
Raha üleandmist Sihtasutusele tõendab juhatuse poolt volitatud isik.
2.2 Juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt Sihtasutusele annetatav muu vara antakse juhatusele
üle vastava akti alusel vastavalt kehtivale seadusele.
3 Sihtasutuse vara ja majandamine
3.1 Sihtasutuse vara moodustub:
3.1.1 Sihtasutusele annetatud rahast ja muust varast;
3.1.2 Sihtasutuse kapitalilt laekuvatelt intressidelt;
3.1.3 Sihtasutuse põhikirjalistest eesmärkidest tulenevast tegevusest;
3.1.4 Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste fondide eraldistest.
3.2 Sihtasutuse vara kasutatakse SA huvides vastavalt Sihtasutuse poolt kinnitatud eelarvele
ja otsustele.
3.3 Sihtasutuse vara käsutab juhatus. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse sh
nõukogu poolt kinnitatud eelarve ja tegevuskavaraamest, võib juhatus teha vaid nõukogu
kirjalikul nõusolekul.
3.4 Sihtasutuse poolt välja antud rahalised ja mitterahalised toetused avalikustatakse SA
koduleheküljel.
3.5 Sihtasutuse majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
4 Sihtasutuse juhatus
4.1 Sihtasutust juhib ja esindab 1-5 liikmeline juhatus, kes oma tegevuses järgib nõukogu
seaduslikke korraldusi.
4.2 Juhatuse liikmed määratakse nõukogu poolt lihthäälteenamusega. Juhatuse liikme
volitused kestavad kolm (3) aastat.
4.3 Juhatuse liikmete koosseisus teeb muudatusi nõukogu. Juhatuse liiget võib tagasi kutsuda
tema enda avalduse põhjal (vähemalt ühekuulise etteteatamisega) või nõukogu initsiatiivil
mistahes muul mõjuval põhjusel.
4.4 Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale
vastavat tasu, mille määrab nõukogu.
5
4.5 Juhatuse liige võib oma õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ainult
nõukogu kirjalikul nõusolekul (volitusel).
4.6 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Sihtasutuse
majandustegevusest ja majanduslikust seisust, samuti teatama koheselt Sihtasutuse
majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega
seotud olulistest asjaoludest.
4.7 Juhatuse liikmel on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes, mis on
vastavuses käesoleva põhikirjaga.
5 Nõukogu
5.1 Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ja teostab tegevuse üle järelvalvet ning korraldab
Sihtasutuse juhtimist.
5.2 Nõukogu kehtestab 3 kuu jooksul volituste algusest tegevuskava järgneva 3 aasta kohta,
millest juhinduvad Sihtasutuse juhatus ja nõukogu oma tegevuses. Tegevuskava avaldatakse
SA kodulehel.
5.3 Nõukogu on 3 kuni 7 liikmeline.
5.4 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu esimeheks ei saa olla
Harmi Põhikooli töötaja.
5.5 Nõukogu liikmeks ei saa olla juhatuse liige ega Sihtasutuse audiitor ega nendega võrdset
majanduslikku huvi omav isik, samuti pankrotivõlgnik.
5.6 Nõukogu liikmetele võib maksta tema ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule
olukorrale vastavat tasu.
5.7 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 4 korda
aastas või kui seda nõuab juhatus, audiitor või vähemalt 2 nõukogu liiget. Juhatus on
kohustatud nõudma nõukogu koosoleku kokkukutsumist, kui nõukogu liikmete arv on
vähenenud alla põhikirjas sätestatud miinimumarvu. Koosoleku kutsub kokku nõukogu
esimees või teda asendav nõukogu liige.
5.8 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poolte nõukogu
liikmetest. Juhatuse liikmete määramiseks, Sihtasutuse ühinemiseks või jagunemiseks peab
koosolekul esindatud olema vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu
võetud, kui selle poolt hääletas üle poole nõukogu liikmetest. Sihtasutuse eelarve
kinnitamiseks on vaja 2/3 nõukogu liikmete poolthääli.
5.9 Igal nõukogu liikmel on koosolekul üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest
keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei võta hääletamisest osa, kui otsustatakse
tema ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja
Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest
tehingust tulenevad huvid on vastuolus Sihtasutuse huvidega.
5.10 Nõukogu koosolekuid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või
teda asendav nõukogu liige ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus,
mille ta kinnitab oma allkirjaga (sh digitaalallkirjaga). Nõukogu otsused avaldatakse SA
kodulehel.
5.11 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokkukutsumata, kui otsuse osas on hääletanud
kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul kõik nõukogu liikmed.
5.12 Nõukogu võib muuta Sihtasutuse põhikirja nõukogu liikmete konsensuse alusel.
6 Audiitor
6.1 Sihtasutuse audiitori nimetab ja kutsub tagasi nõukogu.
6.2 Audiitor nimetatakse ühekordseks audiitorkontrolli tegemiseks.
7 Aruandlus ja raamatupidamine
7.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja
tegevusaruande, esitab need audiitorile kontrollimiseks ja seejärel nõukogule kinnitamiseks
hiljemalt 4 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla
kõik juhatuse liikmed.
7.2 Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile kuue kuu jooksul
majandusaasta lõppemisest.
8 Sihtasutuse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
8.1 Sihtasutuse ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt seadusele
8.2 Sihtasutuse lõpetamine ja likvideerimismenetlus toimub seadusega ettenähtud korras.
Likvideerijateks on nõukogu ja juhatuse liikmed.
8.3 Likvideerimismenetluse järel alles jäänud vara antakse üle piirkonnas tegutsevale haridust
toetava ja tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühingu käsutusse.
Käesolev põhikiri on kinnitatud 15.09.2009

No comments:

Post a Comment